Regulamin sklepu internetowego gypsy-woman.com 

§1 [Postanowienia ogólne]

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem gypsy-woman.com prowadzony jest przez panią Angelikę Dzidę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Angelika Dzida, z adresem przy ul. Reja 5/35 32-300 Olkusz, posiadającą Numer Identyfikacji Podatkowej 6372191301.
 2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
  1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca Zamówienia przedmiotów oferowanych przez Sprzedawcę poprzez złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży lub Usługi;
  2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
  3. Konto – profil, który każda osoba może założyć w ramach Sklepu;
  4. Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę;
  5. Regulamin – niniejszy dokument;
  6. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem gypsy-woman.com; 
  7. Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący Sklep, tj. pani Angelika Dzida prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Angelika Dzida, z adresem przy ul. Reja 5/35 32-300 Olkusz, posiadająca Numer Identyfikacji Podatkowej 6372191301;
  8. Usługa – usługa pośrednictwa w nabyciu towarów, na mocy której w zamian za wynagrodzenie Sprzedawca dokona na rzecz Klienta zakupu zamówionych przedmiotów wraz ze zleceniem ich dostawy bezpośrednio pod adres wskazany przez Klienta;
  9. Zamówienie – zawarcie przez Klienta i Sprzedawcę umowy – odpowiednio – sprzedaży bądź pośrednictwa w nabyciu będące efektem zaakceptowania przez Sprzedawcę złożonej przez Klienta oferty nabycia danego towaru. Zamówienie uważa się za złożone w momencie wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia jego zaakceptowania na wskazany przez Klienta adres e-mail.

§2 [Zasady korzystania ze Sklepu]

 1. Korzystając ze Sklepu, Klient może nabyć oferowane przez Sprzedawcę towary bądź korzystając z Usługi nabyć towary, w zakupie których Sprzedawca pośredniczy.
 2. Korzystanie ze Sklepu, a w szczególności zaś złożenie Zamówienia, jest jednoznaczne z akceptacją przez Klienta Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Polityce prywatności.
 3. O ile w treści samej oferty nie wskazano inaczej, produkty oferowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe i – wedle najlepszej wiedzy Sprzedawcy – wolne od wad fizycznych bądź prawnych. 
 4. Korzystając ze Sklepu, Klient zobowiązany jest do:
  1. korzystania z udostępnianych funkcjonalności zgodnie z Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami;
  2. niepodejmowania działań mogących zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu. 
 5. Chcąc korzystać ze Sklepu, Klient posiadać musi:
  1. urządzenie pozwalające na dostęp do sieci Internet (na przykład komputer, telefon, tablet), wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową;
  2. w celu założenia Konta i/lub złożenia Zamówienia – adres e-mail.

§3 [Dokonywanie zakupu]

 1. W celu nabycia towarów lub skorzystania z Usługi, Klient – korzystając z funkcjonalności Sklepu – musi wybrać interesujące go towary, a następnie dokonać ich zamówienia (w tym korzystając z funkcjonalności tzw. koszyka), wskazując przy tym równocześnie wybrane formy płatności i dostawy towarów. 
 2. Sprzedawca przed złożeniem przez Klienta Zamówienia udostępnia mu:
  1. opis oferowanych towarów wraz z ich zdjęciami poglądowymi i/lub wizualizacjami; 
  2. informację o cenie brutto danego produktu, wyrażonej w polskich złotych;
  3. informację o prognozowanym terminie realizacji Zamówienia;
  4. dane dotyczące możliwych do wykorzystania przez Klienta sposobów zapłaty ceny i dostawy towarów, wraz z informacjami na temat kosztu w/w świadczeń;
  5. informację, o której mowa w §4 ust. 2 Regulaminu.
 3. Korzystając z funkcjonalności Zamówienia, Klient składa Sprzedawcy ofertę nabycia danego towaru bądź skorzystania z Usługi. Zamówienie zostaje złożone (a tym samym sama umowa bądź to sprzedaży, bądź też świadczenia Usługi zostaje zawarta) wraz z momentem zaakceptowania oferty przez Sprzedawcę poprzez przesłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail stosownego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. 
 4. Potwierdzenie Zamówienia, o którym mowa w ust. 3, przesyłane jest przez Sprzedawcę po weryfikacji złożonej przez Klienta oferty oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę wpłaconych przez Klienta środków.
 5. W przypadku braku potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia przez Klienta oferty, o której mowa w ust. 3, w/w uznaje się za odrzuconą przez Sprzedawcę. 
 6. Korzystanie z funkcjonalności Zamówienia nie podlega ograniczeniom czasowym czy miejscowym. Jednocześnie jednak Sprzedawca:
  1. zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępności części oferowanych towarów czy Usług bez konieczności podania przyczyny. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na realizację obowiązków Sprzedawcy wynikłych z wcześniejszych prawidłowych Zamówień;
  2. oświadcza, iż dostawa towarów będących przedmiotem Zamówienia realizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Sprzedawca uprawniony jest do anulowania Zamówienia Klienta w sytuacji, gdy:
  1. wskazane przez Klienta dane – w szczególności zaś dane adresowe mające służyć do dostawy przedmiotów – są w sposób oczywisty niepoprawne lub niekompletne;
  2. pomimo wybrania przez Klienta opcji wcześniejszego opłacenia Zamówienia, należna cena nie została przez Sprzedawcę otrzymana w sposób, o którym mowa w §6 ust. 2 Regulaminu, w terminie do 5 dni roboczych od momentu złożenia Zamówienia.
 8. W przypadku anulowania Zamówienia na zasadach określonych w ust. 7, Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail stosowną wiadomość, informując o przyczynie anulowania Zamówienia. 

§4 [Usługa]

 1. Istotę Usługi stanowi odpłatne pośredniczenie przez Sprzedawcę w zamówieniu na rzecz Klienta przedmiotów dystrybuowanych przez podmioty trzecie (nieprowadzące sprzedaży bądź to detalicznej, bądź też internetowej). Poprzez realizację Usługi Sprzedawca składa tym samym zamówienie u podmiotu trzeciego w imieniu Klienta, nie stając się przy tym stroną zawartej w ten sposób umowy sprzedaży.
 2. Zamieszczone w ramach Sklepu oferty świadczenia Usługi każdorazowo oznaczane są przez Sprzedawcę w sposób podkreślający specyfikę danego ogłoszenia oraz wskazujące dane (nazwa, adres) podmiotu stanowiącego rzeczywistą stronę umowy sprzedaży.
 3. Z uwagi na specyfikę Usługi:
  1. towary zamówione za pośrednictwem Sprzedawcy od innych podmiotów (w tym od samego Sprzedawcy) nie mogą zostać nadane w ramach jednej przesyłki, Klient zaś zobowiązany jest do pokrycia kosztów dostawy towarów od każdego ze sprzedających; 
  2. część należnych mu praw Klient wykonywać musi wobec podmiotu trzeciego – rzeczywistego sprzedawcy nabytego przedmiotu, nie zaś wobec Sprzedawcy w rozumieniu Regulaminu. Powyższe dotyczy w szczególności uprawnień wynikających z rękojmi za wady i prawa do odstąpienia od umowy, zastrzeżonych dla Konsumentów.
 4. Prócz pośrednictwa w zamówieniu, w ramach Usługi Sprzedawca zobowiązuje się do udzielenia wsparcia w ramach kontaktów z podmiotami trzecimi będącymi stronami umowy sprzedaży, dążąc do pomocy Klientom w realizacji należnych im praw.

§5 [Konto]

 1. W ramach Sklepu, każdy z Klientów uprawniony jest do założenia własnego Konta.
 2. Założenie Konta ma charakter nieodpłatny i odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, w ramach którego Klient zobowiązany jest do wskazania swoich danych kontaktowych (w tym adresu do doręczeń), akceptacji Regulaminu i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Polityce prywatności.
 3. Klient uprawniony jest do usunięcia Konta (rozwiązania umowy o jego prowadzenie) w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze stosownie sformułowanym żądaniem na adres Sprzedawcy, wskazany w §14 ust. 3 Regulaminu. Sprzedawca uprawniony jest do uzależnienia usunięcia Konta Klienta od udzielenia przez niego dalszych informacji potwierdzających jego prawo do Konta. Po otrzymaniu niezbędnych informacji, Sprzedawca dokona usunięcia Konta w terminie do 14 dni.
 4. Sprzedawca uprawniony jest do usunięcia Konta Klienta:
  1. który korzysta z Konta i/lub ze Sklepu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa lub dobrymi obyczajami;
  2. po upływie dwóch lat od momentu dokonania ostatniego Zamówienia z danego Konta.
 5. Usunięcie Konta każdorazowo zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę stosowną wiadomością e-mail, przesłaną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 6. Usunięcie Konta nie wpływa na ważność złożonych przez Klienta Zamówień.

§6 [Płatności]

 1.  Płatność za Zamówienie realizowana jest z użyciem systemu płatności online PayU, dostarczanego przez podmiot zewnętrzny, spółkę PayU Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu. Szczegółowe zasady funkcjonowania w/w systemu zostały opisane na stronie internetowej dostawcy w/w, dostępnej pod adresem https://payu.pl.
 2. Sprzedawca nie odpowiada za wszelkie błędy, awarie czy przerwy w funkcjonowaniu systemu PayU. 
 3. Z uwagi na specyfikę funkcjonowania systemu PayU, cenę Zamówienia uznaje się za zapłaconą przez Klienta w momencie wysłania Sprzedawcy potwierdzenia w/w wpłaty przez system PayU. 

§7 [Realizacja Zamówień]

 1. Przedmiot Zamówienia dostarczany jest przez podmioty trzecie wybrane przez Klienta, w sposób przez niego wskazany.
 2. O ile z uwagi na specyfikę danego towaru bądź świadczonej Usługi w treści oferty nie zaznaczono inaczej, Zamówienia realizowane będą w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich złożenia. Przez powyższe należy rozumieć:
  1. w przypadku zakupu towaru – przygotowanie zakupionych przedmiotów do wysyłki i podjęcie wszelkich koniecznych kroków w celu nadania w/w przez Sprzedawcę;
  2. w przypadku skorzystania z Usługi –  nabycie towaru na rzecz Klienta od podmiotu będącego stroną umowy sprzedaży.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki lub opóźnienie w jej doręczeniu wynikłe z błędnego lub niedokładnego wskazania adresu przez Klienta.

§8 [Reklamacje]

 1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu użytkownicy w/w powinni zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany w §14 ust. 3 Regulaminu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. szczegółowy opis zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji;
  2. dane pozwalające na identyfikację osoby zgłaszającej reklamację.
 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od momentu jej otrzymania. W przypadku, gdy dla rzetelnego rozpoznania reklamacji konieczne są szersze informacje, Sprzedawca wezwie osobę składającą reklamację do ich przesłania. W takim wypadku bieg w/w terminu ulega przerwaniu i rozpoczyna się na nowo od momentu dostarczenia informacji.
 4. Odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne zostanie przesłana przez Sprzedawcę na adres e-mail, z którego wysłano zgłoszenie.

§9 [Rękojmia]

 1. W przypadku, gdy zamówiony przedmiot posiada wadę, Konsument uprawniony jest do:
  1. złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny w stopniu proporcjonalnym do stwierdzonej wady lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Od skutków powyższych oświadczeń Sprzedawca może uchylić się, proponując niezwłoczną wymianę przedmiotu na nowy, wolny od wad lub usunięcie wady – o ile rozwiązanie takie nie będzie wiązać się z nadmiernymi niedogodnościami dla Konsumenta. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć wyłącznie w sytuacji, gdy wada ma charakter istotny;
  2. żądania wymiany przedmiotu na nowy lub usunięcia wady przez Sprzedawcę.
 2. Z uprawnień, o których mowa w ust. 1, Konsument może skorzystać w terminie do dwóch lat od dnia doręczenia przedmiotu, nie później jednak, niż w terminie roku od momentu wykrycia wady. Bieg w/w rocznego terminu nie może zakończyć się przy tym wcześniej niż dwuletni okres obowiązywania rękojmi.
 3. Chcąc zgłosić żądanie z tytułu rękojmi, Konsument może odesłać zakupiony przedmiot na adres Sprzedawcy wraz z formularzem stanowiącym załącznik numer 1 do Regulaminu oraz z dokumentem lub dokumentami wykazującymi jego nabycie od Sprzedawcy. Jednocześnie w przypadku wcześniejszego kontaktu ze strony Konsumenta, Sprzedawca oferuje swoje wsparcie w odesłaniu przedmiotu i szczegółowym poinstruowaniu o przebiegu procedury realizacji żądań Konsumenta.
 4. Sprzedawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na żądania Konsumenta w terminie do 14 dni od momentu doręczenia w/w wraz z towarem będącym podstawą roszczeń. W przypadku braku odpowiedzi w powyższym terminie przyjmuje się, iż Sprzedawca roszczenia uznał za zasadne.
 5. W przypadku uznania zasadności podnoszonych roszczeń, w/w zostaną przez Sprzedawcę zrealizowane niezwłocznie, w sposób możliwie najmniej dla Konsumenta uciążliwy.
 6. W przypadku sprzedaży na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, Sprzedawca wyłącza możliwość korzystania z rękojmi na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego.

§10 [Odstąpienie od umowy]

 1. Konsument zawierający umowę na odległość uprawniony jest do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, w terminie do 14 dni od momentu doręczenia zamówionych przedmiotów. 
 2. W celu realizacji prawa do odstąpienia od umowy Konsument – w terminie, o którym mowa w ust. 1 – powinien nadać towary, od umowy sprzedaży których pragnie odstąpić, na adres Sprzedawcy, załączając stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, w/w uznaje się za niezawartą. Tym samym Sprzedawca w terminie do 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy dokonuje zwrotu zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy do wysokości najtańszej oferowanej formy wysyłki. Zwrot kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, następuje w takiej samej formie, w jakiej środki te zostały wpłacone.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości nabytego przedmiotu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 
 5. Koszty odesłania przedmiotu do Sprzedawcy obciążają Konsumenta.
 6. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy świadczenia Usługi. Z uwagi na specyfikę w/w, oświadczenie takie co do zasady musi zostać złożone równocześnie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży, złożonemu podmiotowi trzeciemu, będącemu rzeczywistym sprzedawcą przedmiotu.

§11 [Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń]

 1. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień́ oraz w sprawie sporu między nim a Sprzedawcą korzystając z nieodpłatnego poradnictwa prawnego, między innymi zwracając się̨ do właściwego miejscowo powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji zajmujących się świadczeniem pomocy prawnej na rzecz konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, udostępniane są przez delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie internetowej Prezesa  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Polubowne rozwiązanie sporu konsumenckiego możliwe jest również z użyciem elektronicznej platformy ODR, będącej stroną internetową służącą do obsługi konsumentów i przedsiębiorców w ramach prób pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia umów sprzedaży lub świadczenia usług na odległość. Platforma ODR dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.

§12 [Prawa autorskie]

 1. Treści udostępniane w ramach Sklepu, w tym ich wybór i układ, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Tym samym korzystają one z ochrony w w/w ustawie przewidzianej. 
 2. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystanie utworów wykorzystywanych w ramach Sklepu, ingerowanie w zawartość Sklepu, a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w/w w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Sprzedawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

§14 [Dane osobowe]

Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w Polityce prywatności.

§14 [Postanowienia końcowe] 

 1. Z wyłączeniem regulaminów ewentualnych akcji promocyjnych, Regulamin jest jedynym dokumentem regulującym zasady sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę z użyciem Sklepu, wszelkie informacje zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy.
 2. Sprzedawca uprawniony jest do dokonywania zmian w treści Regulaminu. Wszystkie zmiany w w/w publikowane będą na stronie internetowej Sklepu, a informacja o ich wprowadzeniu zostanie wysłana pocztą elektroniczną do Klientów posiadających w sklepie Konto.
 3. Wszelką korespondencję związaną z korzystaniem ze Sklepu należy kierować na adres e-mail Sprzedawcy _________@___________. Nie dotyczy to oświadczeń, dla których zastrzeżono formę pisemną.
 4. Regulamin podlega prawu polskiemu i w sprawach nim nieuregulowanych będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy tego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 5. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna pod adresem gypsy-woman.com/________

MENU